நாம் அன்றாடம் உண்ணும் உணவிலேயே  நமது உடல் பாதுகாப்புக்கு தேவையான அத்தனை போஷாக்குகளும் கிடைத்துவிடும். அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு பருவகாலம் மாறுதல் அல்லது அவசரமான உடல்நிலை மாற்றம் எதற்காக வேண்டுமானாலும்  நாம் உண்ணும் உணவே மருந்தாக இருக்கிறது. 1. நீர்: முக்கிய தேவையான நீர்...